Полезни връзки

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPrint this page

Народно събрание – http://www.parliament.bg/

Президент на Република България- http://www.president.bg/

Министерски съвет – http://www.government.bg/

Министерство на правосъдието – http://www.justice.government.bg/new/

Национален институт на правосъдието – http://www.nij.bg/

Международна асоциация на юристите – http://www.ibanet.org/

Европейско законодателство – http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Държавен вестник – http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Конституционен съд на Р.България – http://constcourt.bg/

Омбуцман на Р.България – http://www.ombudsman.bg/

Прокуратура на Р.България – http://www.prb.bg/bg/

Национална следствена служба – http://www.nsls.justice.bg/

Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’ – http://www.gdin.bg/

Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация – http://www.tasnuf.org/ 

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“  – http://www.advocenter-bg.com/

Софийска адвокатска колегия – http://www.sak-sas.bg/

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/

Върховен административен съд – http://www.sac.government.bg/

Софийски апелативен съд  – http://acs.court-bg.org/

Окръжен съд София – http://sofiadc.court-bg.org/

Cофийски районен съд – http://www.srs.justice.bg/

Софийски градски съд – http://www.scc.bg/scc/

Административен съд София-град  – http://www.admincourtsofia.bg/

Съдилища в Р.България – http://lex.bg/lawcourts

Имотен регистър – http://icadastre.bg/

Търговски регистър – http://www.brra.bg/

Регистър на обществените поръчки –http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Камара на частните съдебни изпълнители – http://www.bcpea.org/viewpage.php?page_id=13

Регистър на публичните продажби – http://www.sales.bcpea.org/

Висш адвокатски съвет – http://www.vas.bg/

Висш съдебен съвет – http://www.vss.justice.bg/