Сфери на дейност

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPrint this page

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 • Обжалване на административни актове – индивидуални, общи и нормативни

 • Обжалване на наказателни постановления

ОБЛИГАЦИОННО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Изготвяне и консултиране на договори по Закона за задълженията и договорите и Търговския закон

 • Представителство и участие в преговори

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци. Сделки с търговски предприятия. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.

ВЕЩНО ПРАВО

 • Извършване на цялостен правен анализ на собствеността на имота;

 • Процесуално представителство при вещно-правни спорове;

 • Съдействие при проблемни имоти;

 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти и/или учредяване на вещни права, сервитути и т.н;

 • Посредничество при продажба или отдаване под наем на Вашия имот – на български и чуждестранни клиенти

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Изготвяне на брачен договор;

 • Промяна на имуществен режим на съпрузите;

 • Съдебна защита при прекратяване на брака – развод – по взаимно съгласие на съпрузите и по исков ред;

 • Съдебна защита при спор за родителски права;

 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;

 • Консултации и правно съдействие при осиновяване

 • Изготвяне на завещания;

 • Продажба на наследство;

 • Делба на наследствено имущество – доброволна делба и делба по съдебен ред. Делба на наследство;

ТРУДОВО ПРАВО

 • Трудови договори – сключване, изменение и прекратяване

 • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТ.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление

 • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване

 • Споразумения за решаване на наказателни дела

 • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство

 • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. Компетентни органи;

 • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред

 • Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.

 • Дела за реабилитация на осъдени лица.